Username :
Password :
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
   
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม

“แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ส่งเสริมการศึกษา สาธารณูปโภคครบครัน พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนคนท้องถิ่น และดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา มีอาชีพที่มั่นคง เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. อนุรักษ์ฟืนฟู คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในทุก ๆ ด้าน ให้เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่
7. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต้องการของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่