องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ : www.khaokram.go.th
 
 
 
 
  จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี