Username :
Password :
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจีระพล ลื่อเท่ง 089-973-4931
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายณัฐสิทธิ์ ศรีเมือง 087-624-7655
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
.
นายอดิศักดิ์ หิรัญ 084-292-6559
ผู้อำนวยการกองช่าง
.
นางศิริวรรณ์ รจิตพันธุ์ 091-821-9390
ผู้อำนวยการกองคลัง
.
นายสุชาติ สืบเหตุ 084-052-2878
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม