Username :
Password :
 
 
กองการศึกษา
 
นายสุชาติ สืบเหตุ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวสุพัตรา เกิดสุข
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนุชติยา ใจตรง
ครู
นางสาวรจนี มุคุระ
ครู
นางขวัญใจ ม่วงแก้ว
ครู
นางสาวสุดา มุคุระ
ครู
นางสาววิลัย วันศุกร์
ครู
ว่าง
ครู
นางอรอุมา อ่าวลึกน้อย
ครู
นางสาวปาวรี บุญคง
ครู
นางวารินทร์ นาคบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฬาภรณ์ อุปมา
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปัทมา วันศุกร์
ผู้ดูแลเด็ก