Username :
Password :
 
 
กองช่าง
 
นายอดิศักดิ์ หิรัญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายเอกภัท ยินดี
นายช่างโยธา
ว่าง
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)
นายอิมรอน อาสะหนิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวบุบผา จุฑามาตย์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายชาญประสิทธิ์ ปานตุน
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายสุรภัค ธนโชติเรืองกิจ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสมเกียรติ มุคุระ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุฑารัตน์ เกตุแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒินันท์ ใจตรง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิรันดร์ เผ่าสุภาพ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสมชาย แซ่ฮ้ำ
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญชู เหล่าเส็น
พนักงานประจำรถขยะ
นายบุญช่วย สมบูรณ์
พนักงานประจำรถขยะ
ว่าง
พนักงานประจำรถขยะ