Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาวดี แสนเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรรณทิพย์ ตาเหยบ
นิติกร
นายบำเพ็ญ สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจงกลณี กุลบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
นางสาวฉวีวรรณ ดวงเกิด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรทิพย์ ภูมิภมร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายพุฒินันท์ ภูมิภมร
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวชลดา มุคุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายสุทัศน์ ปานขวัญ
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระศักดิ์ ถิ่นหนองจิก
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายถิรเดช อยู่เจริญ
คนงานทั่วไป
นายสราวุธ กิจกล้า
คนงานทั่วไป
นางปราณี เด็นมาลัย
คนงานทั่วไป
นางจารุวรรณ์ บุญญผล
นักการภารโรง
นายสุพรรณ ราชการ
ยาม
นายอุเส็น สุมารี
ยาม
นายประเวศ บัวแก้ว
ยาม