Username :
Password :
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [อ่าน 63 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2563
ข้อมูลเบื้องต้นของอปท [อ่าน 14 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2563
คำแถลง [อ่าน 9 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2563
คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง [อ่าน 7 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2563
บันทึกหลักการและเหตุผล [อ่าน 6 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2563
รายงานประมาณการรายจ่าย [อ่าน 11 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2563
รายงานประมาณการรายรับ [อ่าน 12 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1