Username :
Password :
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
   

• ข้อมูลการคมนาคม
ตาราง : แสดงเส้นทางคมนาคม  (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557)

   

ที่

หมู่บ้าน

ถนนลูกรัง

ถนนคอนกรีต

ถนนลาดยาง

จำนวน
(สาย)

ระยะทาง
(กม.)

จำนวน
(สาย)

ระยะทาง
(กม.)

จำนวน
(สาย)

ระยะทาง
(กม.)

1

บ้านทุ่ง

5

14.770

8

3.050

2

11.950

2

บ้านหนองจิก

5

5.385

5

3.014

1

0.960

3

บ้านไหนหนัง

10

18.981

6

2.184

2

3.935

4

บ้านเขาไม้แก้ว

11

26.250

10

4.710

1

1.100

5

บ้านเขาขาว

12

22.181

3

0.685

2

6.200

6

บ้านเขาค้อม

8

11.470

2

1.730

3

8.400

รวม

51

99.036

34

15.373

11

32.545