Username :
Password :
 
 
สภาพทางสังคม
 
   

• การศึกษา
โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาคราม          5    แห่ง มีดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 1
2. โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ 2
3. โรงเรียนบ้านไหนหนัง  หมู่ 3
4. โรงเรียนบ้านเขาคราม หมู่ 4
5. โรงเรียนทุ่งต้นปีก      หมู่ 5

• ข้อมูลด้านสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านทุ่ง  จำนวน   1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลเขาคราม   อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่

• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีป้อมตำรวจชุมชนประจำตำบล   1    แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง

     
   

• การสังคมสงเคราะห์
ข้อมูลผู้สูงอายุ   ตาราง :  แสดงจำนวนผู้สูงอายุ   (ข้อมูล  ณ  วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

     
   

 ที่

หมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุ  (รับเบี้ยยังชีพแล้ว)

จำนวนผู้สูงอายุ (ยังไม่รับเบี้ยยังชีพ)

1

บ้านทุ่ง

302

25

2

บ้านหนองจิก

143

15

3

บ้านไหนหนัง

131

8

4

บ้านเขาไม้แก้ว

128

13

5

บ้านเขาขาว

125

11

6

บ้านเขาค้อม

85

7

รวม

914

79

     
   

ข้อมูลผู้พิการ     ตาราง : แสดงจำนวนผู้พิการ (ข้อมูล  ณ  วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

     
   

ที่

หมู่บ้าน

จำนวนพิการ (รับเบี้ยยังชีพแล้ว)

จำนวนผู้พิการ (ยังไม่รับเบี้ยยังชีพ)

1

บ้านทุ่ง

48

3

2

บ้านหนองจิก

18

-

3

บ้านไหนหนัง

15

1

4

บ้านเขาไม้แก้ว

16

1

5

บ้านเขาขาว

12

-

6

บ้านเขาค้อม

16

-

รวม

125

4