Username :
Password :
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
   

• ที่ตั้งของหมู่บ้าน / ชุมชน / ตำบล
             ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลเขาคราม  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  ตั้งอยู่  ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองกระบี่  ฝั่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ 792  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 50.08  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  31,300  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึก        จังหวัดกระบี่
ทิศใต้                ติดต่อกับ         อำเภอเมืองกระบี่                        จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลทับปริก/ตำบลคลองหิน        จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ทะเลอันดามัน

• ลักษณะภูมิประเทศ

             สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเขาคราม  ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้ สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด  และลอนชัน  มีที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก  บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น  มีภูเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไป  บริเวณทางด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน  มีป่าชายเลนตามลำคลองต่าง ๆ ทอดยาวเป็นจำนวนมาก  มีสถานที่ท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของตำบล  
 
• ลักษณะภูมิอากาศ
             ตำบลเขาคราม  มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน  และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปีและมีเพียง  2  ฤดู
ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่  เดือนมกราคม  จนถึง  เดือนเมษายน
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤษภาคมจนถึง  เดือนธันวาคม
จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน  อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก  คือ  อยู่ระหว่าง 17.9  - 39.1 องศาเซลเซียส

• ลักษณะของดิน
             ตำบลเขาคราม มีลักษณะของดินที่เหมาะสมในการทำการเกษตร ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้

• ลักษณะของแหล่งน้ำ
             ตำบลเขาคราม  มีปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย  2,171.00 มิลลิเมตรต่อปี  โดยมีปริมาณน้ำฝน  รายปี เฉลี่ยทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเท่ากับ 2,725.29  มิลลิเมตรต่อปี

ลักษณะของไม้และป่าไม้
             ตำบลเขาคราม มีลักษณะของไม้และป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์

     
   

• เขตการปกครอง
ตำบลเขาคราม มีจำนวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน    ดังนี้
หมู่ที่     1        บ้านทุ่ง
หมู่ที่     2       บ้านหนองจิก
หมู่ที่     3        บ้านไหนหนัง
หมู่ที่     4        บ้านเขาคราม
หมู่ที่     5        บ้านเขาขาว
หมู่ที่     6        บ้านเขาค้อม

• การเลือกตั้ง
ตำบลเขาคราม มี 1 เขต 13 หน่วยเลือกตั้ง  ดังนี้
หมู่ 1  มี  4 หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนบ้านทุ่ง
หมู่ 2  มี  2 หน่วยเลือกตั้ง  โรงเรียนหนองจิก
หมู่ 3  มี  2  หน่วยเลือกตั้ง  มัสยิดบ้านไหนหนัง
หมู่ 4  มี  2  หน่วยเลือกตั้ง  โรงเรียนบ้านเขาคราม
หมู่ 5  มี  2  หน่วยเลือกตั้ง  มัสยิดเขาขาว
หมู่ 6  มี  1  หน่วยเลือกตั้ง  มัสยิดเขาค้อม

     
    • ประชากร
   

ตาราง แสดงตารางจำนวนประชากร หลังคาเรือน จำแนกตามรายหมู่บ้าน
ข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

   

ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านทุ่ง

1,739

1,737

3,476

998

2

บ้านหนองจิก

760

812

1,572

482

3

บ้านไหนหนัง

771

806

1,577

388

4

บ้านเขาไม้แก้ว

606

609

1,215

352

5

บ้านเขาขาว

793

774

1,567

371

6

บ้านเขาค้อม

493

525

1,023

248

รวม

5,167

5,263

10,430

2,839

     
   

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจำนวน  6 หมู่บ้าน  และมีพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้


ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านทุ่ง

1,739

1,737

3,476

998

2

บ้านหนองจิก

760

812

1,572

482

3

บ้านไหนหนัง

771

806

1,577

388

4

บ้านเขาไม้แก้ว

606

609

1,215

352

5

บ้านเขาขาว

793

774

1,567

371

6

บ้านเขาค้อม

493

525

1,023

248

รวม

5,167

5,263

10,430

2,839

     
   

• ข้อมูลด้านการเกษตร
         ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
          มีแหล่งน้ำจากฝายน้ำล้น สระน้ำ  แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร

• ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้
ระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน 6  หมู่บ้าน  
บ่อบาดาล                  16  แห่ง
ประปาผิวดิน                 3  แห่ง

การนับถือศาสนา
วัด             3  แห่ง               
สำนักสงฆ์      1  แห่ง
มัสยิด         7  แห่ง

     
   

ประเพณีและงานประจำปี
• การละเล่นพื้นบ้าน
          ประเพณีสารทเดือนสิบ   เดือนสิบเป็นประเพณีสำคัญของชาวใต้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว  ขนมที่ขาดไม่ได้คือ  ขนมลา  ขนมเจาะหู  ขนมพอง ขนมบ้า  และขนมกงหรือขนมไข่ปลา  ดำเนินการกิจกรรมในหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 5
รอเง็งและเพลงตันหยง   ได้รับอิทธิพลจากมลายู  ซึ่งดัดแปลงมาจากโปรตุเกสอีกทอดหนึ่ง เดิมเพลงรองเง็งนิยมแสดงในบ้านขุนนาง  ภายหลังชาวบ้านนำมาเล่นและพัฒนาดัดแปลงมาเป็นเนื้อร้อง  ภาษาไทย  เรียกว่าเพลงตันหยง   ดำเนินกิจกรรมทั้ง 6  หมู่บ้าน

• ถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน  
          ประเพณีของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  อดรับประทานอาหารรวมทั้งน้ำในช่วงเวลากลางวัน  จะรับประทานอาหารได้อีกครั้งในช่วงเวลากลางคืน (พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น) ดำเนินกิจกรรมหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 6
8.3
• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
• สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

• ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และระบบประปาหมู่บ้าน
ป่าไม้ 
ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับพืชผลทางการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้